Årsmötesprotokoll

Protokoll fört vid årsmöte 2021


Protokoll fört vid Årsmöte 2021-10-07 för Mariestadsbygdens Släktforskareförening i Pingstkyrkan, Mariestad.

                                     

Närvarande 27 medlemmar

                                     

 

 • Å 21 1  Ordförande Christer Bengtsson hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.

 

 • Å 21 2  Parentation hölls över bortgångna medlemmar.

 

 • Å 21 3  Till årsmötets ordförande valdes Christer Bengtsson och som sekreterare, Eva Ekman.

 

 • Å 21 4  Dagordningen godkändes av årsmötet.

 

 • Å 21 5  Marita Johansson och Lennart Olsson valdes att justera årsmötesprotokollet.

 

 • Å 21 6  Årsmötets behöriga utlysande godkändes och lades till handlingarna.

 • Å 21 7  Ordföranden Christer Bengtsson redovisade verksamhetsberättelsen, som godkändes av medlemmarna               och lades till handlingarna.

 

 • Å 21 8  Kassören Lars-Erik Johansson föredrog den ekonomiska rapporten som godkändes och lades till                         handlingarna.

 

 • Å 21 9  Revisorn Tord Mårtensson föredrog revisionsberättelsen som lades till handlingarna.

 

 • Å 21 10  Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avsåg.

 

 • Å 21 11  Val                                                                                                                                              A.          Val av ledamöter för två år fram till årsmötet 2023. Lars-Erik Johansson och Helena Sillerström.

   

         B.           Val av fem ersättare för ett år fram till årsmötet 2022. Marita Johansson, Björn Lindblom, Anita Ahl,                             Ingrid Hagström och nyval Peter Aronsson.

                                                                                                                                                                                 C.            Val av revisor, Tord Mårtensson, ett år fram till årsmötet 2022.         

   

         D.            Val av ersättare för revisor, Gun Skogsberg, ett år fram till årsmötet 2022.

   

         E.            Val av valberedning fram till årsmötet 2022, Göran Sagen, tre år. Mats Hemström, två år kvar och Alf                          Eklund ett år kvar.                       


   

                                

  • Å 21 12 Årsmötet beslöt att bibehålla årsavgiften om 150 kr för enskild medlem, 200 kr, för två på samma                        adress, under 2022.

   

  • Å 21 13 Övriga frågor. Ordförande Christer Bengtsson informerar medlemmarna om situationen som uppkommit              ang släktforskarrummet. Förslag om att inbjuda berörda politiker för diskussion. Efter påpekande från                  en medlem om problem med att läsa MSFs hemsida frågade ordföranden årsmötet om någon mer har                samma problem. Svaret blev nej. Ett förslag till föreningen är att vi skall undersöka om det finns                        medlemmar med olika kompetens som kan hjälpa till i föreningen. Även om hur vi skall få med yngre                  intresserade av släktforskning.

   

  • Å 21 14 Ordföranden Christer Bengtsson tackade för förtroendet och förklarade därefter årsmötet 2021 för                      avslutat, informerade även att det inte serveras kaffe med smörgåstårta på grund av pandemin.                          Ordföranden hälsade slutligen musiker Simon Swanström välkommen att underhålla årsmötet.

   

                                       

   

   

                                   Vid protokollet

   

                                             

                                                                                             

                                   Eva Ekman                                          Christer Bengtsson

                                                                                             

                                                                                              Justerat


   

                                   Marita Johansson                                 Lennart Olsson

                

                                   Justerat                                               Justerat   

                                                                                        

                                           

  Protokoll fört vid årsmöte 2022  


  Protokoll fört vid Årsmöte 2022-04-20 för Mariestadsbygdens Släktforskareförening i Pingstkyrkan, Mariestad.

                                       

  Närvarande 55 medlemmar

                                       

   

  • Å 22 1 Ordförande Christer Bengtsson hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.

   

  • Å 22 2 Parentation hölls över bortgångna medlemmar.

   

  • Å 22 3 Till årsmötets ordförande valdes Christer Bengtsson och som sekreterare, Eva Ekman.

   

  • Å 22 4 Dagordningen godkändes av årsmötet.

   

  • Å 22 5 Gunilla Gill och Helena Sillerström valdes att justera årsmötes-protokollet tillika rösträknare.

   

  • Å 22 6 Årsmötets behöriga utlysande godkändes och lades till handlingarna.

  • Å 22 7 Ordföranden Christer Bengtsson redovisade verksamhetsberättelsen, som godkändes av medlemmarna             och lades till handlingarna.

   

  • Å 22 8 Kassören Lars-Erik Johansson föredrog den ekonomiska rapporten som godkändes och lades till                          handlingarna.

   

  • Å 22 9 Revisorn Tord Mårtensson föredrog revisionsberättelsen som lades till handlingarna.

   

  • Å 22 10 Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avsåg.

   

  • Å 22 11 Val                                                                                                                                                                                                                                                                                                                A. Val av föreningens ordförande för två år, Christer Bengtsson.                                                                                                                                                                                                                                        B. Val av ledamöter för två år, Eva Ekman och Ingrid Hagström.                                                                                                                                                                                                                                        C. Val av fem ersättare för ett år, Anita Ahl, Ingrid Nyman Johansson, Peter Aronsson och nyval, Kristina                  Albinsson och Jan-Olof Larsson.                                                                                                                                                                                                                                                                                D. Val av revisor, Tord Mårtensson, ett år fram till årsmötet 2023.

    

           E. Val av ersättare för revisor, Gun Skogsberg, ett år fram till årsmötet

                                            

           F. Val av valberedning fram till årsmötet 2023, Mona Lisa Jakobsson, tre år. Göran Sagen, två år kvar, Mats                     Hemström ett år kvar.

                                                                          

   •  Å 22 12 Årsmötet beslöt att bibehålla årsavgiften om 150 kr för enskild medlem, 200 kr, för två på samma                       adress, under 2023.

    

   • Å 22 13 Övriga frågor. Ordförande Christer Bengtsson informerar medlemmarna om situationen i                                    släktforskarrummet. Styrelsen fortsätter arbeta med forskarrummet sedan tidigare beslut. Tillgång till                  rummet för allmänheten, se bibliotekets hemsida. Alf Eklund undrar när forskar-kurserna börjar. Svar                  från ordföranden, är planerad med startdatum v 36, september. Mats Hemström föreslår att MSF                        besöker pensionärer för information om hur man släktforskar. Ordföranden föreslår att Mats Hemström                fortsätter att arbeta med idéen. Karin Hultén föreslår Humlet som en bra plats eftersom                                      många pensionärer samlas och äter där. Christer Bengtsson informerar om kommande bilresa till                        Leksberg/ Kapellgärdet, lördag 14 maj, max 45 deltagare samt om resan, lördag 18 juni, med bil till                    Kinnekulle med omnejd. Ny webmaster för hemsidan, Gunnar Ekman.                                                              Mer info på hemsidan.

    

   • Å 22 14 Ordföranden tackade av Björn Lindblom, 3 år och Alf Eklund, 6 år med blommor. Vid ett senare tillfälle,                tacka av Marita Johansson som inte kunde närvara, hon har arbetat i styrelsen mellan 2004–2022.                      Ordföranden Christer Bengtsson tackade för förtroendet och förklarade därefter årsmötet 2022 för                      avslutat, inbjöd till kaffe, smörgåstårta och en god hembakad kaka. Överlämnade därefter ordet till                    kvällens föreläsare Åke Möller, ”Lasarettet i Mariestad – Sveriges första länssjukhus – om lokal sjukvård                under 1700-talet.

    

    

                                        

    

    

                                    Vid protokollet

    

                                              

                                                                                              

                                    Eva Ekman                                          Christer Bengtsson

                                                                                              

                                                                                               Justerat

    

                                    

                                    Gunilla Gill                                          Helena Sillerström   

                                

                                    Justerat                                               Justerat   

                                                                                         

                                              

   Protokoll fört vid årsmöte 2023


   Protokoll fört vid Årsmöte 2023-02-22 för Mariestadsbygdens Släktforskareförening i Pingstkyrkan, Mariestad.


   Närvarande 40 medlemmar


   § Å 23 1 Ordförande Christer Bengtsson hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.


   § Å 23 2 Parentation hölls över bortgångna medlemmar.


   § Å 23 3 Ordföranden Christer Bengtsson hälsar alla välkomna.


   § Å 23 4 Till årsmötets ordförande valdes Christer Bengtsson och som sekreterare, Eva Ekman.


   § Å 23 5 Dagordningen godkändes av årsmötet.


   § Å 23 6 Karin Hultén och Perchy Bjälkensäter valdes att justera årsmötesprotokollet tillika rösträknare.


   § Å 23 7 Årsmötets behöriga utlysande godkändes och lades till handlingarna.


   § Å 23 8 Ordföranden Christer Bengtsson redovisade verksamhetsberättelsen, som godkändes av medlemmarna och                 lades till handlingarna.


   § Å 23 9 Kassören Lars-Erik Johansson föredrog den ekonomiska rapporten som godkändes och lades till handlingarna.


   § Å 23 10 Revisorn Tord Mårtensson föredrog revisionsberättelsen som lades till handlingarna.


   § Å 23 11 Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avsåg.


   § Å 23 12  Val   


      A. Val av ledamöter för två år, Lars-Erik Johansson och Helena Sillerström.


      B. Val av fem ersättare för ett år, Anita Ahl, Peter Aronsson, Kristina Albinsson och nyval, Ewa-Britt Adamsson                 Johansson och Mats Hemström.


      C. Val av revisor, Tord Mårtensson, ett år fram till årsmötet 2024.


      D. Val av ersättare för revisor, Gun Skogsberg, ett år fram till årsmötet 2024.


      E. Val av ny valberedare fram till årsmötet 2024, Gunilla Gill, tre år.


   § Å 23 13 Årsmötet beslöt att bibehålla årsavgiften om 150 kr för enskild medlem, 200 kr, för två på samma adress,                   under 2024.   § Å 23 14 Övriga frågor. Ordförande Christer Bengtsson informerar medlemmarna om situationen i                                             släktforskarrummet. Styrelsen fortsätter arbeta med forskarrummet sedan tidigare beslut. Tillgång till                         rummet för allmänheten, se bibliotekets hemsida. Föreningen har under 2023 medverkat i tidningar och                     aktiviteter i staden, allt för att synas efter pandemin. Dessutom profilerat sig via hemsidan och Facebook                     sidan.


   § Å 23 15 Ordföranden tackade av Ingrid Nyman Johansson med blommor och kommer vid ett senare tillfälle, tacka                   av Jan-Olof Larsson som inte kunde närvara. Ordföranden Christer Bengtsson tackade för förtroendet och
                  förklarade därefter årsmötet 2023 för avslutat, inbjöd till kaffe, smörgåstårta.

                                   Vid protokollet
                                   Eva Ekman                                        Christer Bengtsson
                                                                                           Justerat


                                   Karin Hultén                                      Perchy Bjälkensäter
                                   Justerat                                            Justerat