Högsommarbrev!


                 Omgiven av Torsös lummiga juligrönska och i skön sommarvärme sitter jag nu och skriver några rader om MSF. Vårens program blev ju något begränsat p.g.a. riskerna med omikron varianten.  I januari trodde vi på full aktivitet i såväl forskarrum som annorstädes inomhus. Så blev det inte. Övertygade om att hälsan måste gå först valde styrelsen att begränsa verksamheten till utomhus, givet ändå ett årsmöte inomhus. I enlighet med föreningens stadgar hölls det samma innan april månads utgång, gästat av vår egen medlem, historiker Åke Möller! Det utmärkta anförandet han höll lämnade oss alla betänksamma över sjukvården gammalt tillbaks. Dock lät alla sig väl smaka av smörgåstårtorna efteråt!

                      Styrelsens fyra protokollförda sammanträden under vårsäsongen har förberett samt följt upp vårens övriga medlemsaktiviteter. En blåsig lördag i maj mötte sjutton tappra deltagare åter Åke Möller, nu vid kapellplatsen, Karleby. Vi åhörde med stigande entusiasm hans berättelse kring platsens historia och känner nu alla, liksom han, stor entusiasm inför kommande arkeologiska undersökningar! Som ytterligare ett led i samverkansåret mellan MSF/Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening bjöds sedan på gott fika vid Persgården, avrundat med en vandring utmed kulturstigen. Ett Stort Tack till Åke, Gunilla, Elisabeth och alla andra som förgyllde vår stund i Karleby!

                      Två lördagar senare mötte undertecknad ungefär lika många begivna på Leksbergs backe och vid kyrkan. Under det att regnet hängde i luften beskrevs kyrkans och kyrkogårdens historia, för att sedan följas av en rundvandring bland gravvårdarna. Det är förvånansvärt lätt och känns ”nära” att berätta om enskildas levnad, deras strävan, med- och motgångar, då man står invid griften. Kanske kan också dessa kyrkogårdsvandringar bidra till ett uppvaknande för oss alla, gällande värdet i att bevara gravvårdarna, utan undantag, för framtiden! En nog så viktig del av vårt kulturarv enligt min mening.

                      Sist ut av första halvårets arrangemang var bilresan till Kinnekulle. Tjugosex resenärer mötte först upp vid Hellekis Säteri, där guiden, grevinnan Marie Klingspor, gav en fantastisk överblick av såväl godsets som släkten Klingspors historia. Varandes ännu familjens bostad är dock parken och växthusen öppna för besök med tillhörande café/restaurang samt en klädbutik. Sist lät Marie sällskapet passera genom den utomordentligt välordnade rosengången samt trädgården i övrigt. Bilresan fortsatte sedan till Råbäck och platsen för det nedrivna turisthotellet. Här intogs medhavd fika under det att munkängarnas och Råbäcks historia avhandlades i korthet. Även Kinnekullebanans tillkomst och osäkra framtid dryftades liksom de drygt tre tusen dovhjortarna som nu lever på och invid Kinnekulle …

                      Efter fikastoppet anlände sällskapet till Västerplana, mötta där av Benny Lönn för Kinnekulle Hembygdsförening. Denne gav en livfull skildring av stenhuggeriet på orten och lyfte fram den mest ryktbare av stenhuggarna Per Stenhammar. Denne man förfärdigade De la Gardieska gravkoret i Varnhems klosterkyrka, arbetade på slottsbyggnationerna på Läckö samt ledde huggandet av våra milstenar som ses utmed vägarna, daterade anno 1707. Dessutom lät han bygga om Västerplana kyrka, i vilken han nu vilar, balsamerad under korgolvet. Vid ett tillfälle gästades Stenhammar av kung Fredik I:s följe, vid ett annat av självaste Carl von Linné! Vår guide Benny övergick sedan till de olika stenarterna som huggits, vad de användes till och kom då in på platåbergets geologiska historik. Efter att ha beskrivit de olika lagren samt erorna i jordens tidsålder, återkom Benny till ”modernare tid” och avslutade så sin berättelse med indelningsverkets manskap på kullen plus det faktum att mycket av stenen i Mariestads domkyrka kommer från Västerplana. För sin gedigna berättarinsats förärades Lönn Åke Möllers bok ”MARIESTADS HISTORIA  Förhistorien och tillkomsten”, vilken han tacksamt tog emot.

                      Sista anhalt på denna resa blev Husaby kyrka med källa samt närbelägna Lasses grotta. Vår utmärkte guide Evert Jonsson tog med oss på en resa till 1000-talets kungastrider och teorierna kring platsens betydelse. Kyrkan beskrevs invändigt med återblickar mot den katolska tiden. Efter att ha vandrat till källan skedde en kort förflyttning till grottan, där Jonsson berättade om paret Lasse och Inga. Deras utanförskap i dåtidens samhälle men också strävan att överleva på mycket små villkor.

Så lägger vi då våren 2022 till handlingarna och ser fram emot en intressant höst med mycket aktiviteter! Styrelsen har arbetat på och ses igen alldeles i början av augusti. Håll utkik efter programbladet kort därefter! Såväl en buss- som bilresa är förberedda. Föredrag samt aktiviteter på Arkivens dag i november likaså. Forskarhjälpen är planerad att starta i september tillika några temakvällar i Kronstrandsrummet senare under säsongen. Allt naturligtvis villkorat av smittoläget framöver. Till och med en fest är planerad, tänkt att fira just covidens reträtt och vår återgång till normal verksamhet. Låt oss alla hoppas att det blir så!

                      I augusti hålls som tidigare de riksomfattande släktforskardagarna, denna gång i Skövde. MSF blev som alla föreningar inbjudna att delta med en monter/bord för en kostnad. Styrelsen tog upp frågan vid två möten men beslutade enhälligt att stå över. Vi menar i stället att vår målsättning tjänar mera på om vi satsar på att synas vid allehanda lokala evenemang i och runt Mariestad. Så kan vi bäst rekrytera nya medlemmar. Facit inför Skövdedagarna ger nu vid handen att endast fyra av de elva gamla Skaraborgsföreningarna kommer att delta fullt ut. Dock är MSFs ordförande på plats för Centrala Soldatregistret och kommer då även tillhandahålla info om vår förening. Därtill närvarar en representant från vår styrelse vid riksstämman. Missa inte att besöka dessa dagar för egen del och hämta inspiration i alla dess former, kanske inte minst genom att höra föredragen!

                      Slutord här får bli detta citat från våra stadgar: ”Föreningens mål är att främja släkt- och lokalhistorisk forskning.” Det är dit vi nu återvänder efter en omvälvande tid. Genom en mängd olika aktiviteter, möten med människor och när helst vi är ute på det lokala planet. Äntligen. Därtill vårt digitala ansikte utåt via hemsidan samt den nya facebookgruppen! År 2024 firar vi Mariestadbygdens Släktforskareförenings 40:e verksamhetsår och har redan lite tankar kring hur det kan utformas.

 

Tillönskar Er så en fortsatt skön sommar!

 

Christer Bengtsson för styrelsen MSF.


 

Hembygdsgården, Cafét i Husabys gamla skola ligger strax öster om kyrkan. Dessa stenar står intill husväggen vid ingången till Cafét. De markerar bönderna ansvar för landets vägnät.

 

 


Sidan senast uppdaterad den 2022-09-25


Webmaster

Gunnar Ekman


                         Fredliga vårdar utmed våra vägar.


            I det gamla bondesamhället hade de självägande bönderna ansvaret för landets vägnät, något som slogs fast redan i landskapslagarna. För en rättvis fördelning av väghållningsskyldigheterna upprättades vid olika tidpunkter s.k. vägdelningslängder. Från 1628 låg ansvaret för detta på det då nyinrättade lantmäteriet men myndigheten lät oftast anlita någon av länsstyrelsens tjänstemän, t.ex. kronofogden eller fjärdingsmän, för indelningen. I den s.k. delningslängden numrerades vägstycken och fördelades bland bönderna i form av ”väglotter”. Årligen hölls vägsyner vid vilka intressanta syneprotokoll nedtecknades. Bonden å sin sida lät oftast förfärdiga en eller två stenar med lottens nummer, som sattes upp vid början och/eller slutet av sträckan. En inristad pil visade också åt vilket håll gårdens ansvar sträckte sig. Ibland gjordes faktiskt markören i enkelt trä och har därför inte överlevt tidens tand. Åtskilliga stenar ligger idag begravda i våra moderna vägar som utfyllnad …

                 Väglagen av år 1891 är dock den första stadgan som uttryckligen tvingar den ansvarige att märka ut: ”Vid ändpunkterna af hvarje till underhåll indeladt vägstycke skola väghållaren anbringa tydliga märken, angifvande den fastighet, som har vägstyckets underhåll sig ålagt.” I och med denna lag ökade väglotternas antal till ca 325.000! Bondgårdens mantal = skattekraft skulle teoretiskt styra sträckans längd, men terrängens beskaffenhet kom att spela en stor roll härvid. Böndernas utskylder enligt den ålderstigna jordabokens förteckningar, ”årliga räntan”, må ha ersatts av nyare progressiva skatteuttag redan vid 1900-talets början men varje extra utskyld ansträngde givetvis. På 1920-talet togs denna naturaväghållning äntligen bort och ersattes med vägkassor indelade i väghållningsdistrikt.

                 Om Du som forskare är intresserad av just denna belastning för våra bönder bland anorna, finner man enklast delningslistor och syneprotokoll bland landskansliets handlingar i länsstyrelsearkiven. Även i länsmans- och kronofogdearkiven går sådana under stundom att återfinna samt, föga förvånande, i domböckerna … Vill Du upptäcka en välbevarad sten i vårt närområde: res från Ullervads kyrka mot Bengtstorp. Knappt en kilometer innan gården Södra Lövåsen finner den noggranne en sådan sten på höger sida om vägen, några meter in i terrängen, väl synlig men endast en halvmeter hög. En pil är inristad och ett nummer; vilket? Sänd Ditt svar efter utflykten till b.christer@telia.com ! Betänk bara att dessa stenar är skyddade fornminnen, vilka berättar om våra förfäders pliktfyllda och slitsamma liv. Känn också hur slät och fin väg vi oftast har att befara i våra dagar, inte sant?

 

Christer Bengtsson   Ordförande MSF

                                                    

                           PROGRAM FÖR HÖSTEN 2022


Nu fortsätter vi våra aktiviteter igen! Dock med respekt för smittspridningen. Hälsa och liv går först; skulle läget förvärras flyttas programpunkter fram i tiden. Vi förutsätter att Du som deltar är fullvaccinerad, symtomfri samt håller avstånd till andra.

 

Medlemsmöte onsdag 24 augusti kl 18.00

Föredrag i Kronstrandsrummet av Cecilia Löfgren Arkiv Digital. Samverkan Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening. Anmälan till Kristina Albinsson 0730 548 379 p g a begränsat antal sittplatser. Välkomna!

 

Bussresa lördag den 3 september

Resa till Stråssa, Lindesberg. Se separat inbjudan. Obs! kort anmälningstid! Välkomna!

 

Temakväll: övning läsa äldre handstil onsdag 2022-10-05

Kronstrandsrummet kl 18.00, Christer Bengtsson. Medtag gärna egna exempel! Välkomna!

 

Bilutflykt till Binneberg m.m. lördag 2022-09-17

Resa i egna bilar till Binnebergs tingshus, Logården Odensåker m.m. Se separat inbjudan! Välkomna!

 

Lördag 2022-10-15

Fest på Snapen, menad att fira pandemins reträtt. Musikunderhållning, god mat m.m. Se separat inbjudan! Välkomna!

 

Medlemsmöte 2022-10-19 kl 18.00

Föredrag i Kronstrandsrummet av vår medlem Kristina Albinsson, tema: hennes bok ”Syskonband” baserad på fynd av äldre brev. Kaffe och fralla 30 kr. Välkomna!

 

Lördag 2022-11-12 Arkivens dag stadsbiblioteket

Program kommer senare på våra medier och i tidningen.

 

Temakväll: hur gör jag nu? Onsdag 2022-11-16 kl 18.00

Kronstrandsrummet, Christer Bengtsson ger tips. Medtag gärna egna släktforskningsproblem. Välkomna!

 

Medlemsavgift

Medlemsavgiften för 2022 är 150 kr för enskild medlem och 200 kr för två medlemmar på samma adress. Vårt bankgiro 445–3007. Ange namn, adress, telefonnummer och mailadress.

 

Föreningsnytt

Forskarhjälpen startar planerat torsdagen 2022-09-15 kl 10-12 för att sedan återkomma varannan torsdag t o m november ut. Motsvarande för onsdagar kl 16-18 med start 2022-11-02. Välkomna!

 

Förenings hemsida: www.msfmariestad.se

 

Varmt välkomna att ta del av höstens aktiviteter hos Mariestadsbygdens Släktforskareförening. Tag gärna med andra som är intresserade av vår verksamhet                                                           Styrelsen MSF