Knektarna en viktig del av Sveriges historia 


Det var den 21 oktober 1983 som soldatregistreringen i Skaraborg startade, det som senare har vuxit att omfatta större delen av Sverige. Från början fick jag av dåvarande länsbibliotekarien Arne Sträng i Skara sex månader på mig för att kartlägga samtliga indelta soldater som funnits i Skaraborgs län. Att projektet skulle växa och bli landsomfattande hade jag inte någon tanke på. Det skulle vara ett projekt för Skaraborg och inget annat. Upprinnelsen till projektet var den inventering som major Lennart Larsson startat vad gällde soldattorpen som funnits vid Skaraborgs regemente, detta som ett projekt när regementet fyllde 350 år och för att man skulle komma ihåg det jubileet.


Bland det första att göra när inventeringen startade i Skaraborg var att höra vad olika forskargrupper kunde ha för förväntningar. En resa till Krigsarkivet i Stockholm var nödvändig eftersom där man har kontakten med olika forskargrupper som kan tänkas utnyttja materialet. När det gällde vad släkt- och hembygdsforskaren var intresserade av hade jag en ganska klar bild då jag hållit på med denna hobby sedan 60-talet. Dåvarande chefen forskaravdelningen, nuvarande krigsarkivarien Ulf Söderberg, gav mig många värdefulla tips hur jag skulle gå vidare i planläggningen och överlämnade sedan kontakterna mellan mig och arkivet till den numera kända författaren Lars Ericson

Två generationer indelta soldater, t v. Ture Färdinan Stackell och t h fadern Carl Johan Stackell


 


Sedan tidigare visste jag pressens stora genomslag bland släkt– och hembygdsforskare och gick samtidigt ut med en pressinformation om det arbete som skulle starta. Resultatet lät inte vänta på sig, mängder av information kom till vår kännedom, forskare både i och utanför Sverige lämnade av vad man hade om soldaterna i släkten.


300 års jubileum om det ständiga knekthållets införande i Skaraborg genomfördes 1985. Då var det fler delar av landet som ville starta liknande inventeringar. Detta gjorde att 1989 fick vi av dåvarande Krigsarkivarien Erik Norberg uppdraget att i Skaraborg organisera ett Centralt Soldatregister för hela landet. Uppgiften skulle vara att skapa ett enhetligt sätt att arbeta med soldatinventeringen på. Om ytterligare soldatregister skulle startas var det till oss vid Centrala Soldatregistret dessa skulle vända sig för att vi i landet skulle kunna ha en bild över det arbete som pågick och samtidigt kunna sammanföra materialet till en landsomfattande databas. Vi skulle vidare försöka sammanföra den akademiska forskningen med släkt- och hembygdsforskningen när det gällde den viktiga delen som det Ständiga knekthållet utgjorde.


De problem som funnits vad det gäller materialet har varit att kvalitén på det som inkommit från enskilda forskare varierat avsevärt och varit svårbedömt. Detta har i sin tur fört med sig att informationskvaliteten varit begränsad. För att ge råd och kunskap om hur arbetet skulle tillgå har ett antal handledningar med inventeringsmetoder, skrivregler för databasen mm utgivits till samtliga register, i dag 21 st, som arbetar med projektet. Utöver dessa register finns det ett antal lokala projekt av olika storlek som ett efter ett ansluter sig och vill publicera sitt material i den centrala databasen. Därvid görs en kontroll av materialet för att vi skall bilda oss en uppfattning om kvalitén.


Året var 1990 när inte pengarna fanns i Skara kommun varför min tjänst som sammanhållande för soldatprojektet flyttades till Skaraborgs regemente i Skövde och med detta även registret. De soldatregisterbaser som finns vid Stifts- och landsbiblioteket i Skara i dag är baser som vi från Centrala Soldatregistret i Skövde uppgraderar någon gång varje halvår. Materialet är alltså det som också finns sökbart vid Garnisonsmuseet i Skövde.


Under hela 1990-talet fanns materialet hos de olika registren. En gång om året fick vi in materialet till Centrala Soldatregistret för att köra ett antal kontroller på det samma och därigenom få inventeringatt bli enhetlig. I början av 2000 fick undertecknad kontakt med Linköpings universitet, där avdelning Centrum för lokalhistoria visade sig vara intresserad av samarbete. Efter diskussioner kom vi fram till att en miniversion av samtliga soldatregisters resultat skulle kunna publiceras på nätet. Efter diskussion vid en soldatregisterträff, publicerade vi så på Universitetets server en miniversion där Du som forskare kan säkerställa just Din soldat. Samtidigt med detta gick vi ut i pressen och talade om för forskarna var man kunde hitta materialet.


Reaktionen lät inte vänta på sig, redan första dagen efter att materialet fanns tillgängligt var basen överhopad av förfrågningar, räkneverket på basen visade att det under ett år varit över 200 000 besök. Tyvärr var det personer som försökte kopiera hela materialet, vilket i sin tur gjorde att datorn på Universitetet hängde sig och vi blev tvungna att stänga basen. I detta skede kom Sture Bjelkåker och Bo Klev vid föreningen DIS på att kanske detta kunde vara något för föreningen DIS hemsida. Där hade man de stopp som gjorde att det inte gick att kopiera materialet. Ett avtal skrevs mellan DIS och Centrala Soldatregistret och sedan fyra år finns nu Centrala Soldatregistrets databas på DIS hemsida, för sökning bland 344 102 soldater från hela Sverige.


Vart och ett av de register som sänder material till Centrala Soldatregistret äger sitt material om inte annat gjorts upp med Centrala Soldatregistret. Detta ger en större möjlighet till lokal kännedom om soldaterna i just det området. Det ger också möjlighet till många fler att få arbeta med ett projekt som för de flesta är både spännande och lärorikt. Kanske det mest spännande är att få hjälpa andra forskare och sammanföra dessa med varandra. Just detta med att hjälpa andra forskare har blivit en av våra huvudsysselsättningar tillsammans med att granska och skriva in uppgifter som vi får in. För mig personligen känns det stimulerande när föreningar runt om i landet uppmärksammat vad jag sysslar med och tilldelat mig olika utmärkelser vilket jag med detta ber att få framföra ett stort tack för.


Framtiden för Centrala Soldatregistret startar med detta 25 års jubileum. Genom samarbete mellan Centrala Soldatregistret, Krigsarkivet, Statens försvarshistoriska museer och Linköpings universitet kommer en ny uppläggning där vi bland annat kommer att kunna lägga in foto på både soldaten och torpet. Vi kommer även att tillföra några ytterligare uppgifter som vi sett många frågar efter. Projektet kommer även i fortsättningen att ha till uppgift att registrera Indelta soldater, inte att göra någon släktutredning om dem. Det kommer även i fortsättningen att administreras från Centrala Soldatregistret i Skövde, vilket fastslås i utredningen ”Försvar i Förvar” om de militära museerna .. Den nya programvaran skall vara i bruk från sommaren 2009. Förhoppningsvis kommer det även om något år att finnas en Pdf-Fil. med handledningar och inventeringsmetoder, skrivregler för databasen mm på Internet, detta för att fler skall kunna hjälpa till att slutföra forskningen och ta fram de sista ca 200 000 soldater som finns kvar att registrera.


Sökning i materialet kan Du som hittills antingen göra via Centrala Soldatregisret eller via www.dis.se klicka Dig sedan vidare till Sök i soldatregistret.

Soldaten och konstnären Herman Björnberg, han tillhörde kretsenav de sista indelta soldaterna i Sverige när han gick bort 1963