Kyrkor i Mariestads kommun

Tidavads kyrka
Fågelö kapell
Torsö kyrka
Lugnås kyrka
Utby kyrka
Eks kyrka
Sjötorps kyrka

Tidavads kyrka. Medeltid.

Detta är en liten medeltida kyrka som under 1600- och 1700-talet troligen tillbyggdes och fått sin nuvarande form.De vackra takmålningarna är ett 1700-talsverk och den enkla och rena altaruppsatsen är sammanställd av delar något äldre än så. Ett unikt Madonnaaltare är från 1500-talet.

Pietá-skulptur är från 1400-talet. Kyrkan har två dopfuntar den ena i trä från 1600-talet, den andra i sten från 1100-talet.Utanför kyrkan reser sig en utsökt vacker klockstapel från 1600-talets slut

Fågelö kapell. 1882.

När kapellet i Fågelö byggdes 1882 revs ett äldre kapell, byggt 1698,  i närheten. Kapellet är byggt i timmer. Byggnaden påminner i stilen om Torsö kyrka. Kapellets altartavla är från 1700-talet, liksom en ljuskrona från 1744. Från en äldre predikstol finns några träskulpturer bevarade

Torsö kyrka. 1838.

Möjligen kan delar av den medeltida kyrkan här ingå i den nuvarande kyrkan som uppfördes 1838. Den har i viss mån gustaviansk stil med sitt valmade tak.

Den gamla kyrkan var en stenkyrka i romansk stil med torn. Den hade välvt tak som var bemålat med bibliska motiv. Tornet hade tre klockor.Bland inventarierna finns en förgylld silverkalk med patén och oblatask från 1700-talet. I kyrkan hänger ett porträtt från 1730-talet föreställande kyrkoherden Nils Kullman.

Lugnås kyrka. 1100-tal.

Kyrkan är ursprungligen från 1100-talet.  Därom vittnar ett smalt fönster och en romersk portal på södra sidan. En bit från kyrkan ligger ”klosterängarna”, där några munkar från Lurö i Vänern bodde några år innan de flyttade till Varnhem. Kyrkan har ett lågt sadeltorn. Små rester av muralmålningar från 1400-talet finns i kyrkan, bla en bild av aposteln Andreas. Dopfunten från 1200-talet är ett tämligen enkelt arbete.

Den medeltida karaktären utplånades när kyrkan ombyggdes 1776. Med undantag för predikstolen från 1600-talet vittnar interiören mest om 1800-tal.

En tidigare altartavla, ”Den heliga staden”, på norra väggen är målad av Markman från Skövde. Han har också målat raden av apostlar i taket. Den nuvarande altartavlan är ett verk av Sven Linderoth.

Unikt  är golvuret, förfärdigat av en svensk soldat, Petter Boo, som varit förlagd i Potsdam under Karl Johans insats mot Napoleon och där fått se ett märkligt slagur. Det har en skiva som låter raden av apostlar tåga ut och visa sig vid tolvslaget.

Utby kyrka. 1872.

Denna uppfördes 1872 på en plats där det tidigare reste sig en liten medeltidskyrka. Den nuvarande kyrkan byggdes med stort långhus och romaniserande fönster. En tresidig utbyggnad mot öster som rymmer sakristia är avskild från långhuset med ett korsprytt skrank.Det medeltida triumfkrucifixet är uppsatt på söderväggen över dopfunten.

En modern altarprydnad, en tredelad trärelief, är uppsatt 1963 och ger färg och liv åt kyrkorummet. Den är tillverkad av konstnären Harry W Svensson.Bland gamla ting som ännu är i bruk kan nämnas en blå mässhake i sidenrips med årtalet 1660.

Eks kyrka 1798

Kyrkan är byggd i gustaviansk klassicistisk stil och bär årtalet 1798, ett årtal som möter på tornet över ingången. Äldre murrester ingår i den nuvarande kyrkan. Från den äldre kyrkan finns bevarade ett par medeltida gravstenar, liljestenar, som portalinfattning kring en mindre kordörr. En del inventarier har bevarats från den äldre kyrkan, bl a en konstnärlig värdefull med svårt skadad trämadonna från 1400-talet och en dopfunt från 1200-talet. Den nuvarande altartavlan bär årtalet 1955.

Sjötorps kyrka 1956

Sjötorp har alltid hört till Lyrestads församling och kommun, och var länge bara ett par

bondgårdar,men i och med Göta kanals tillkomst, liksom Sjötorps varv och sågverk, med stor

inflyttnig och bebyggelse, blev det i början av 1900-talet behov av en begravningsplats i

sammhället, och den anlades och invigdes i november 1916.

1925 bildades en kyrklig syförening, som fick som huvuduppgift att arbeta för en klockstapel,med

ett gravkapell i underbyggnaden. Den uppfördes och invigdes i advent 1930. 1946 utsmyckades kapellet med en målning, utförd av Saga Walli, Göteborg.


Syföreningarna fortsatte sin verksamhet, nu med siktet inställt på en kyrka, och på Tacksägelsedagen

1956 kunde den invigas. Arkitekt var Anders Ekman, Skövde.

Denkallas "De många gåvornas kyrka", eftersom syföreningarna och många enskildagivare skänkt det mesta av inventarierna, skogsägarna bidrog med timmer och smidesarbetenautförda av kyrkvärden, Axel Isaksson, smed vid varvet. Altarmålningen i fonden föreställer "Jesu uppenbarelse vid Genesarets sjö",  gjord av konstnären Bengt Hamrén, Stockholm.


I taket hänger tre skeppsmodellert, den ena "Gamen", skänkt till 10-årsjubiléet,de båda andra "Westkust" och "Lidan", tillverkade av Ingemar Ramberg, som större delen av sitt liv arbetare på Sjötorps varv, där  dessa båda byggdes.

                                                                             Text:Karin Richardson


.