Protokoll fört vid Årsmöte 2017-02-15 för Mariestadsbygdens

                                                         Släktforskareförening i Mariestads Församlingshem.


                                                         Närvarande 50 medlemmar


§ Å 17 1                                            Ordförande Christer Bengtsson hälsar alla välkommen och öppnar dagens   

                                                          möte.


§ Å 17 2                                            Parentation hölls över bortgångna medlemmar.


§ Å 17 3                                            Till årsmötets ordförande valdes Christer Bengtsson och som

                                                          sekreterare, Eva Ekman.


§ Å 17 4                                            Dagordningen godkändes av årsmötet.


§ Å 17 5                                            Hans Andersson och Marita Johansson valdes att justera

                                                         årsmötesprotokollet.


§ Å 17 6                                            Årsmötets behöriga utlysande godkändes och lades till handlingarna.


§ Å 17 7                                            Ordföranden Christer Bengtsson redovisade verksamhetsberättelsen

                                                         som godkändes av medlemmarna och lades till handlingarna.


§ Å 17 8                                            Kassören Lennart Olsson föredrog den ekonomiska rapporten som

                                                         godkändes och lades till handlingarna. Kassören redogjorde för

                                                         föreningens löpande ekonomi under det gångna året.


§ Å 17 9                                            Revisorn Tord Mårtensson föredrog Revisionsberättelsen som lades till

                                                         handlingarna.


§ Å 17 10                                          Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för den tid

                                                         som revisionen avsåg.


§ Å 17 11                                           Val

                                                      A. Val av två ledamöter för vardera två år. Omval Lennart Janson. Nyval

                                                          Lars-Erik Johansson.                                                                       


                                                      B. Val av fyra ersättare för ett år. Bertil Ström, Ingrid Nyman Johansson och

                                                          Åsa Berg samtliga omval. Elsebeth Söderpalm nyval.


                                                      C. Val av revisor valdes Tord Mårtensson, 1 år.


                                                       D.  Val av ersättare för revisor Gun Skogsberg, 1 år.


                                                       E. Val av valberedning. Nyval Hans Andersson på 3 år. Alf Eklund, 1 år kvar

                                                           samt Peter Aronsson 2 år kvar, båda valda sedan tidigare.§ Å 17 12                                           Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2018 skall vara oförändrad.

                                                          100 kr enskild och 150 kr för två på samma adress.


§ Å 17 13                                           Övriga frågor. Vieno Mårtensson föreslog ett tänkt medlemsmöte ang

                                                           gångna tiders seder vid dödsfall och begravningar samt ett likaledes

                                                           möjligt möte ang de pågående utgrävningarna i Varnhem. Tänkbara

                                                           föredragshållare; Inger Widhja samt Maria Wretemark.


§ Å 17 14                                            Ordföranden Christer Bengtsson avtackade avgående kassören, Lennart

                                                           Olsson, efter dennes elva års gedigna, goda styrelsearbete med en

                                                           blomma och förklarade därefter årsmötet 2017 för avslutat. Inbjöd så till

                                                           kaffe med smörgåstårta och till kvällens föreläsare med efterföljande

                                                           filmförevisning av Bertil Svenssons ”Glada original 2”, framförd av

                                                           Joakim och Gunnel Johansson.


                                                           Vid protokollet                                                            Eva Ekman                           Christer Bengtsson

                                                            Hans Andersson                    Marita Johansson

                             


                                                            Justerat                                  Justerat