Protokoll för årsmöte 2017

 

Mariestadsbygdens Släktforskareförening

Protokoll fört vid Årsmöte 2017-02-15 för Mariestadsbygdens

Släktforskareförening i Mariestads Församlingshem.

 

Närvarande 50 medlemmar

 

§ Å 17 1 Ordförande Christer Bengtsson hälsar alla välkommen och öppnar dagens

möte.

 

§ Å 17 2 Parentation hölls över bortgångna medlemmar.

 

§ Å 17 3 Till årsmötets ordförande valdes Christer Bengtsson och som

sekreterare, Eva Ekman.

 

§ Å 17 4 Dagordningen godkändes av årsmötet.

 

§ Å 17 5 Hans Andersson och Marita Johansson valdes att justera

årsmötesprotokollet.

 

§ Å 17 6 Årsmötets behöriga utlysande godkändes och lades till handlingarna.

 

§ Å 17 7 Ordföranden Christer Bengtsson redovisade verksamhetsberättelsen

som godkändes av medlemmarna och lades till handlingarna.

 

§ Å 17 8 Kassören Lennart Olsson föredrog den ekonomiska rapporten som

godkändes och lades till handlingarna. Kassören redogjorde för

föreningens löpande ekonomi under det gångna året.

 

§ Å 17 9 Revisorn Tord Mårtensson föredrog Revisionsberättelsen som lades till

handlingarna.

 

§ Å 17 10 Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för den tid

som revisionen avsåg.

 

§ Å 17 11 Val

A. Val av två ledamöter för vardera två år. Omval Lennart Janson. Nyval

Lars-Erik Johansson.

 

B. Val av fyra ersättare för ett år. Bertil Ström, Ingrid Nyman Johansson och

Åsa Berg samtliga omval. Elsebeth Söderpalm nyval.

 

C. Val av revisor valdes Tord Mårtensson, 1 år.

 

D. Val av ersättare för revisor Gun Skogsberg, 1 år.

 

E. Val av valberedning. Nyval Hans Andersson på 3 år. Alf Eklund, 1 år kvar

samt Peter Aronsson 2 år kvar, båda valda sedan tidigare.

 

 

§ Å 17 12 Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2018 skall vara oförändrad.

100 kr enskild och 150 kr för två på samma adress.

 

§ Å 17 13 Övriga frågor. Vieno Mårtensson föreslog ett tänkt medlemsmöte ang

gångna tiders seder vid dödsfall och begravningar samt ett likaledes

möjligt möte ang de pågående utgrävningarna i Varnhem. Tänkbara

föredragshållare; Inger Widhja samt Maria Wretemark.

 

§ Å 17 14 Ordföranden Christer Bengtsson avtackade avgående kassören, Lennart

Olsson, efter dennes elva års gedigna, goda styrelsearbete med en

blomma och förklarade därefter årsmötet 2017 för avslutat. Inbjöd så till

kaffe med smörgåstårta och till kvällens föreläsare med efterföljande

filmförevisning av Bertil Svenssons ”Glada original 2”, framförd av

Joakim och Gunnel Johansson.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Eva Ekman Christer Bengtsson

 

 

 

 

Hans Andersson Marita Johansson

 

Justerat Justerat