hem

 

Mariestadsbygdens Släktforskareförening

 

Komministerns hem.

 

Bilden, tagen från nuvarande Hamngatan, föreställer Mariestads komministerboställe. Belägen i Gamla Stan (en av Sveriges bäst bevarade äldre stadskärnor), mera precis i korsningen Komministergatan/Västerlånggatan, utgör byggnaden ett strålande exempel på 16-/1700-talshus. Första våningen tros ha uppförts strax efter (eller möjligen före) Mariestads första förödande stadsbrand 1693, då all bebyggelse söder om kyrkan sägs ha blivit ödelagd. Omsider påbyggd med en våning, talar de olika höga fönstren på respektive våningsplan sitt tydliga språk; lägre i botten, högre där uppe. Under senare tid har väggarna reveterats, kanske en följd av den under 1700-talet införda skattelättnaden för ägare av ”stenhus” i städerna.

 

Fotografiet är sannolikt taget alldeles i början av 1900-talet, men kan faktiskt vara lite äldre än 1895 års brand, då just dessa kvarter undkom oskadda. Mariestad har haft ett flertal väl dokumenterade fotografer under sent 1800-tal, varför undertecknad hoppades kunna få fram lite om denna bildens upphovsman/kvinna. Texten på baksidan lyder ”H Lindeqvist Fotografisk Ateljer Mariestad.” Sökningar i arkiv (bl.a. Nordiska Museét) och ”nätet” i övrigt har dock inte gett resultat. Mariestads Bildarkiv under ledning av Tomas Jiglind, förfogar dock över tre bilder från samma källa, men har i övrigt ingen information. Vi är båda tacksamma för alla tips!

 

Sedan superintendentian flyttats från Mariestad till Karlstad år 1647, fick vår stad nöja sig med en kyrkoherde, assisterad av en komminister. Dock skymtar några ”kompastorer” fram redan under de fyra superintendenternas tid. Johan Wilhelm Warholm anger i sitt ”Skara Stifts Herdaminne” en viss komminister ”Ragvaldus” som den tidigast kände, eftersom denne, vid sidan av superintendenten” Mathias Marci Alandus”, skrivit under Uppsala Mötes nya kyrkoordning 1593. I övrigt är han okänd. Efter honom är dock ett flertal namn dokumenterade under 1600-talet, t.ex. med de intressanta lydelserna ”Mathias Mavillius” (konstruerat av Mariestad) samt ”Nicolaus Jonae Murre”. En ytterligare omständighet i sammanhanget är att Mariestad var, i kyrkligt hänseende, förenat med Ullervad, Ek och Leksberg mellan åren 1623 –(1687 då Leksberg tillstötte) -1724. Därmed har också ett flertal komministrar, underställda superintendenten och senare kyrkoherden i Mariestad, varit verksamma i dessa angränsande socknar.

 

Som född på 1960-talet i vår stad och konfirmerad 1979 i Domkyrkan, känner underskrivne till att den siste komministern, som bodde många år permanent med familj, i bostaden på Västerlånggatan, var hans ”läspräst” Olof Hwarfner. Senare komministrar har haft huset som hemadress kortare tid. Genom Mariestadsföreningen ”Byalagets” försorg har de gamla, emaljerade infoskyltarna nu bytts ut i Gamla Stan. På den aktuella byggnaden står att läsa – ”Ansenligt bostadshus, skänkt till Mariestads församling som Komministerboställe av överstelöjtnanten Göran Ulfsparre strax efter stadsbranden 1693, då all bebyggelse söder om Domkyrkan förstörts. Påbyggd övervåning under 1800-talet. Senare privatbostad.

 

Byalaget Gamla Stan.” Ytterligare information ges inte om denne donator, men ett genomsök av Elgenstierna ger en överstelöjtnant Göran Johansson Ulfsparre av adliga ätten Ulfsparre av Broxvik n:o 9 (tabell 86), vilken gifte sig i Berga utanför Mariestad år 1660 med Britta Posse, dotter till kaptenen Nils Posse samt Anna Stake, vilka var ägare till Hassle Säby. Således kan Göran trots avståndet ägt ett hus i vår stad. Från år 1677 var han överstelöjtnant för en skvadron kavalleri i Västergötland och fr.o.m. 1700 överste för Västgöta Tremänningskavalleriregemente. Göran Ulfsparre avled dock barnlös 9/12 1700 på sin gård Skillinge, Karlskyrka socken, Västmanlands län, hans hustru år 1704. Huset de skänkte står dock ännu kvar, väl underhållet som privatbostad och till glädje för vårt vackra Gamla Stan!

 

Christer Bengtsson MSF

 

 

Vid kontakt med oss klicka på styrelsen!